Gebruiksvoorwaarden

  1. Intellectuele eigendomsrechten
  2. Aansprakelijkheid RTL
  3. Bijdragen gebruikers
  4. Gegevens
  5. Rechtskeuze
  6. Vragen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door CLT-UFA S.A. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamelijk: RTL). Door een Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites - waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites bevinden - berusten bij RTL, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Websites. De Websites zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites - daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending - is voorafgaande schriftelijke toestemming van RTL vereist.

Aansprakelijkheid RTL

RTL gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de Websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites of de onbereikbaarheid van de Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van RTL. In het geval de informatie op de Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan RTL hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van RTL. RTL is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto's en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers

Op sommige onderdelen van de Websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeƫn en concepten etc.) te leveren aan de Websites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door RTL aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdeling Publieksservice